+31 (0)6-23934932 yvonne@kroontours.nl

Algemene voorwaarden Kroontours

Offerte
– De tarieven zijn exclusief BTW, overheidsheffingen, reiskosten en andere onkosten.
– De schriftelijke bevestiging van een (mondelinge) overeenkomst wordt binnen tien werkdagen na verzending bindend.

Uitvoering van de werkzaamheden
– De dienstverlener zal zich inspannen de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De dienstverlener zal de werkzaamheden
vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren.
– Mocht daartoe een noodzaak zijn, dan kunnen de werkzaamheden door derden worden overgenomen.
– Een offerte is gebaseerd op de informatie die de cliënt aan dienstverlener verstrekt. De cliënt staat er voor in, dat alle documenten,
persoonsgegevens en gegevens over hoeveelheden die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in het bezit van dienstverlener zijn.
– De werkzaamheden zullen op tijd worden uitgevoerd. Eventuele vertraging of uitloop zal tijdig met de cliënt worden gecommuniceerd. De dienstverlener heeft het recht op verlenging van de werkzaamheden en een vergoeding voor de extra gemaakte uren.
– De cliënt communiceert tijdig eventuele wijzigingen in de werkzaamheden van de dienstverlener en deze wijzigingen zijn pas
bindend na schriftelijk akkoord.
– Als er een fout of omissie optreedt in het werk van de dienstverlener, verzoekt de dienstverlener een kans te krijgen om de eventuele fout of omissie te herstellen.
– Wanneer blijkt dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd zoals aanvankelijk beoogd, dan kan de overeenkomst ontbonden worden.

Annulering
– Na totstandkoming en bevestiging – schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen is de cliënt bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd.
• 2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 40%
• binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%
– Bij wederverkoop, waaronder wordt verstaan het maken van reserveringen in restaurants of café’s, worden de voorwaarden van de betreffende leverancier gehanteerd. Als de cliënt de overeenkomst (voor die datum) wenst te annuleren, kan dat alleen schriftelijk geschieden en hij
dient zich ervan te verwittigen (telefonisch of per e-mail) dat de annulering is ontvangen door de dienstverlener. Hierop zal dit schriftelijk door de dienstverlener worden bevestigd.
– Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de cliënt kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij een vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10%, ofwel een vermindering binnen 48 voor aanvang, gelden de annuleringsbepalingen zoals genoemd bij het eerste punt van deze alinea.

Betaling
– De dienstverlener kan als voorwaarde stellen dat het gehele of een gedeelte van het bedrag bij vooruitbetaling wordt voldaan.
– Bij projecten wordt overeengekomen dat maandelijks een x-deel van het honorarium in rekening gebracht. Bij het aangaan van een overeenkomst op basis van een pakket wordt een maximum aantal uur dienstverlening per maand afgesproken.
– Binnen een redelijke termijn na voltooiing van de werkzaamheden, zal de dienstverlener de eindafrekening opmaken, deels afhankelijk van de indiening van de facturen door horeca, rederijen en andere boekingen bij derden. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen de dienstverlener in gevolge de overeenkomst, van de cliënt te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen worden hierop in mindering gebracht.
– De cliënt is zelf eindverantwoordelijk voor betaling van de factuur en maakt vervolgens het afgesproken percentage binnen twee weken over naar de rekening van de dienstverlener.

Aansprakelijkheid
– Aansprakelijkheid en risico’s op de geleverde adviezen en werkzaamheden zijn uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
– De cliënt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vereisten en het
gedrag van de deelnemende gasten.
– De cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van deelnemende gasten.
– Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door factoren, waarvoor de cliënt verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor dienstverlener voortvloeiende kosten en schade door de cliënt worden vergoed.

Vertrouwelijkheid
– Misbruik van de intellectuele rechten op teksten en producten is voorbehouden. Dat geldt ook voor de pre-contractuele fase.
– De dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle door de cliënt ter beschikking gestelde documenten, overeenkomsten en bedrijfsgegevens. De dienstverlener zal verder in het kader van de verstrekte documenten en gegevens alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de cliënt. De cliënt zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener, geen concurrentiegevoelige mededelingen aan derden doen over de werkwijze van de dienstverlener, noch over de uitvoering van evenementen en de door de dienstverlener gemaakte prijsopgaven.

Overigen
– Zowel hoger als lager uitvallende kosten, zullen tijdig met de cliënt worden gecommuniceerd.
– De dienstverlener heeft recht op naamsvermelding in de publiciteit die
wordt gegenereerd door het werk dat is verricht door de dienstverlener voor de cliënt.

Geschillen
– De dienstverlener en de cliënt verplichten zich bij conflicten over de interpretatie van deze overeenkomst of over de uitvoering ervan in eerste instantie naar een oplossing te zoeken die de wederzijdse belangen optimaal dient. Zo nodig zullen zij een professionele conflictbemiddelaar inschakelen. De kosten ervan zullen ponds/ponds gedragen worden. Een en ander laat onverlet het recht van beide partijen de bevoegde rechter te benaderen.